Gradiation List

१० - सप्टेंबर - २०१८

पोलीस शिपाई ते पोलीस हवालदार या पदांना पदोन्नती देण्यांबाबतची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी.


View

०१ - जानेवारी - २०१८

पोलीस हवालदार तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी.


View

०१ - जानेवारी - २०१८

पोलीस शिपाई तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी.


View

०१ - जानेवारी - २०१८

पोलीस नाईक तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी.


View


Get In Touch

We’re on Facebook and Twitter