Promotion

०१ - ऑक्टोबर - २०१८

पोलीस नाईक ते पोलीस हवालदार पदोन्नती


View

०१ - ऑक्टोबर - २०१८

पोलीस शिपाई ते पोलीस नाईक पदोन्नती


View

०१ - ऑक्टोबर - २०१८

पोलीस हवालदार ते सहा. पो. उप. निरीक्षक पदोन्नती


View


Get In Touch

We’re on Facebook and Twitter